بدانید

بدانید

دانستنی های معاملات ملکی

در هر یک از اقسام معاملات ملکی طرفین قرارداد اعم از فروشنده ، خریدار و یا موجر ، مستاجر می بایست به صورت اصیل و یا نماینده قانونی (وکیل) حضور داشته باشند . مشاوران املاک موظف به احراز هویت طرفین قرارداد می باشند اما بهتر آن است که طرفین با رویت مدارک شناسایی و مالکیت ( اعم از کارت ملی ،سند قطعی ، وکالتنامه و قولنامه معتبر و...) یکدیگر نسبت به انجام قرارداد اقدام نمایند ، بدیهی است که انجام هر گونه قرارداد با فردی که مالکیت وی متزلزل و بدون استناد بوده غیر قانونی و فاقد اثر حقوقی می باشد.

شرایط پرداخت ثمن (مبلغ قیمت ملک) به صورت توافق بین طرفین انجام می پذیرد اما با استناد به عرف رایج در بازار معاملات ملکی ، خریدار می بایست 30 درصد از کل ثمن را هنگام انعقاد مبایعه نامه (قولنامه خرید و فروش) به فروشنده پرداخت نماید و 60 درصد از آن را هنگام تحویل و تصرف ملک مورد معامله و 10 درصد باقیمانده را نیز همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه به فروشنده پرداخت نماید.

در هنگام عقد قرارداد بیع (خرید و فروش) می بایست در مبایعه نامه ، همراه با درج زمان تنظیم سند رسمی ، شماره دفترخانه ای که در آن انتقال سند انجام خواهد پذیرفت  را مکتوب نمایند.

در صورتیکه خریدار خواهان استفاده از تسهیلات بانکی می باشد تعیین دفترخانه بر عهده بانک تسهیلات دهنده خواهد بود اما چون در زمان تنظیم مبایعه نامه ثبت شماره دفترخانه برای پیگیری های احتمالی عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه الزامی می باشد ، راقم عقد می بایست دفترخانه ای را در مبایعه نامه برای امور مذکور مشخص نماید.

هر یک از طرفین قرارداد در موعد تنظیم سند رسمی می بایست  تا ساعت 14 مورخه ثبت شده در مبایعه نامه در دفترخانه حضور پیدا کرده و اقدامات اداری و حضوری تنظیم سند را به عمل آورند ، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین ، طرف دیگر باید درخواست صدور گواهی عدم حضور وی را از سردفتر خواستار شود تا در آینده ادله کافی جهت احقاق حقوق خود در محاکم قضایی. صالح را داشته باشد

فروشنده برای صدور گواهی عدم حضور خریدار ، می بایست تمامی مدارک خود اعم از مفاصا حساب دارایی ، استعلامات شهرداری و دارایی را به همراه داشته باشد و خریدار نیز برای صدور گواهی عدم حضور فروشنده می بایست مبلغ باقیمانده ثمن معامله را که در مبایعه نامه مرقوم گردیده است را طی یک فقره چک تضمین شده بانکی به همراه داشته باشد.

طرفین قرارداد بیع باید آگاه باشند که عقد بیع یک عقد لازم بوده که فسخ آن امگان پذیر نمی باشد مگر به اقاله و یا اعمال خیار و ثبوت خیار ، این بدین معنی است که پس از امضای مبایعه نامه عقد بیع جاری گردیده و تحت هیچ عنوانی هیچ یک از طرفین نمی تواند یک جانبه اقدام به فسخ آن نماید حتی اگر تعهداتی که در آن صورت پذیرفته از جانب یکی از طرفین انجام نپذیرد ، برای مثال اگر خریدار مقداری از مبلغ ثمن را به فروشنده در زمان زمان تعهد نشده پرداخت ننماید فروشنده نمی تواند یک جانبه قرارداد فوق را فسخ نماید مگر آنکه در زمان تنظیم مبایعه نامه مورد فوق شرط گردیده باشد.


loading...